Type Here to Get Search Results !

સંપૂર્ણ અભ્યાસ ક્રમ આધારિત પ્રેક્ટિસ પેપર -1 | PART -A MCQs | ધોરણ 12 Biology NCERT

0

સંપૂર્ણ અભ્યાસ ક્રમ આધારિત| ધોરણ 12 Biology NCERT


પ્રેક્ટિસ પેપર -1
PART -A MCQs |


(1) તંતુનો નીકટવર્તી છેડો સાથે જોડાયેલ છે.


(a) દલપત્ર

(b) પુષ્પાસન અને વજ્રચક્ર

(c) વજ્પત્ર

(d) પુષ્પાસન કે દલપત્ર

(2) લઘુબીજાણુધાની આગળ વિકાસ પામી શેમાં પરિણામે છે ?


(a) પરાગકોથળી

(b) પરાગનલિકા

(c) પરાગકોટર

(d) A ane C બંને


(3) લઘુબીજાણુધાનીની બાહ્ય સપાટી કેવી હોય છે (આકારમાં)

(a) ગોળાકા

(b) ત્રાકાકાર

(c) ખરબચડી

(d) B અને C બંને


(4) શુક્રપિંડને અનેક ખંડોમાં વિભાજિત કરતી રચના....


(a) શુક્રોત્પાદક નલિકા

(b) અધિવૃષણ નલિકા

(c) ટ્યુનિકા આલ્બુજેનિયા

(d) શુક્રવાહિની


(5) માનવ શુક્રપિંડમાં શુક્રકોષજનન અવસ્થાઓ દ્વારા શુક્રકોષોના નિર્માણની સાચી શ્રેણી જણાવો.


(a) આદી શુક્રકોષ - પ્રશુક્રકોષ - પ્રાથમિક શુક્રકોષ - શુક્રકોષ

(b) આદી શુક્રકોષ - પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ - પ્રશુક્રકોષ - શુક્રકોષ

(C) દ્વિતીય પૂર્વ શુક્રકોષ - પ્રાથમિક પૂર્વ શુક્રકોષ - શુક્રકોષ

(d) એક પણ નહિ


(6) માસિક ચક્રને અનુલક્ષીને કઇ જોડ સાચી છે ?


(a) અંડવિકાસ : CH અને FSH નું ઊંચું પ્રમાણ જળવાય અને પ્રોજેસ્ટેરોનનો સ્ત્રાવ ઘટે.

(b) માસિક સ્ત્રાવ : મેટ્રીયમનું તૂટવું

(C) કોર્પસ લ્યુટિયમનો તબક્કો : સ્ત્રાવી તબક્કો

(D) બધાજ


(7) RCH નું પૂર્ણ નામ....


(a) પ્રજનન અને બાળ આરોગ્ય સંભાળ

(b) પ્રજનન અને બાળ આરોગ્ય સંભાળ

(c) પ્રજનન અને બાળકોની આરોગ્ય સંભાળ

(d) પ્રજનન અને બાળકોની આરોગ્ય સંભાળ


(8) વિધાન A : સહેલી મુખ દ્વારા લેવાતી બીનસ્ટેરોઇડલ ગર્ભનીરોધક બનાવટ છે.

કારણ R : જે અઠવાડીયે એક વાર લેવાય છે.


(a) A અને R બંને સાચા છે અને R એ A ની સાચી સમજૂતી છે.

(b) A અને R બંને સાચા છે, અને R એ A ની સાચી સમજૂતી નથી.

(c) A સાચું અને R ખોટું છે.

(d) A ખોટું અને R સાચું છે.


(9) નીચેના પૈકી કયું IUDs ઓછી આડઅસરો અને ખૂબ અસરકારક છે ?


(a) પિલ્સ

(b) સહેલી

(c) a અને b બંને

(d) એકપણનહિ 


(10) પિયુશ અને પ્રાચી ભાઈ-બહેન છે. એક અવલોકનના આધારે માલુમ પડે છે કે તે કેટલાક લક્ષણો જેવા કે શરીરનો વર્ણ, ઊંચાઇ, આંખોનો રંગ વગેરે બાબતમાં સમાનતા જોવા મળે છે. આ બાબતને સમજાવવા માટે તમે કઈ શાખા પસંદ કરશો ?


(a) બાયોટેક્નોલોજી 

(b) જનિનવિદ્યા

(c) માનવ દેહ ધર્મ વિદ્યા

(D) આપેલ તમામ 


(11) ભાઈ-બહેનમાં જોવા મળતી સમાનતાને ધ્યાનમાં ના લેતા કેટલાક લક્ષણોમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. કારણ કે....


(a) એક જ સ્થળે નિવાસ કરવો

(b) અલિંગી પ્રજનન

(c) વ્યતિકરણ

(d) b અને c બંને


(12) ભિન્નતાનું કારણ લિંગી પ્રજનનની પ્રક્રિયામાં છુપાયેલ છે. એ મનુષ્યને ઇ.સ. પૂર્વ જ્ઞાન હતું.


(a) 800-1000 В.С.

(b) 1000-8000

(c) 8000-1000 В.С.

(d) 800-10000 B.C.


(13) પંજાબની શાહિવાલ ગાયો માટે ......


(a) પાલતુ નથી પરંતુ વન્ય ગાયોનો સંકરણથી બનાવેલ

(b) પાલતુ ગાયોના સંકરણથી બનાવેલ

(C) પાલતુ નહિ પરંતુ વન્ય ભારતીય ગાયોના સંકરણથી બનાવેલ

(d) પાલતુ પરંતુ વન્ય ભારતીય વન્ય ગાયોના સંકરણથી બનાવેલ


(14) નીચેના પૈકી સાચા વિધાનો પસંદ કરો.


(i) સૌપ્રથમ આંકડાકીય પૃથક્કરણનો ઉપયોગ જીવવિજ્ઞાનની સંખ્યામાં મેન્ડલ નામનો વૈજ્ઞાનિક દ્વારા અસફળ થયો

(ii) મેન્ડલના નિયમોની કુદરતી નિરીક્ષણ અને તેમાં નહિવત્ જટિલાનું સ્પષ્ટીકરણ થઈ ચૂક્યું

(iii) મેન્ડલ દ્વારા કરવામાં આવેલ પ્રયોગોના પરિણામો ભ્રામક હતા નહિ.


(a) i અને ii

(b) ii અને iii

(c) i અને iii

(d) માત્ર ii


(15) માનવ જનીન સંકુલમાં ન્યુકિલઓટાઇડ્સના પૂર્ણ ક્રમના નિર્ધારણથી કયા નવા યુગની શરૂઆત થઈ?


(a) બાયોઇન્ફોરમેટિક્સ

(b) આધુનિક આણ્વિય બાયોટેકનોલોજી

(c) જિનોમિક્સ

(d) હ્યુમન જિનોમિન


(16) નીચેનામાંથી કયું ખોટું છે?


(a) કારકો એ આનુવંશિક ભાતનું નિયંત્રણ છે.

(b) બેકટેરિયો ફેઝ લેમ્ડા 48, 502, bp ધરાવે છે.

(c) RNAની શર્કરા અને DNA ની શર્કરા વચ્ચે માત્ર એક જ તફાવત છે.

(d) બેક્ટેરિયા ફ્રેઝ ફાય x 174 5386 bp ધરાવે છે.


(17) વિધાન A : બધા જ સજીવો આનુવંશિકો દ્રવ્ય તરીકે ન્યુક્લિકએસિડ ધરાવતા નથી.

કારણ R : વાઇરસમાં જનીન દ્રવ્ય RNA હોય છે.


(a) A અને R બંને સાચા છે અને R અને A ની સાચી સમજૂતી છે.

(b) A અને R બંને સાચા છે, અને R એ A ની સાચા સમજૂતી નથી

(c) A ખોટું છે પણ R સાચું છે.

(d) બંને ખોટા છે.


(18) નીચેનામાંથી કયુ અસંગત છે?


(a) N - ગ્લાયકોસિડિક બંધ - નાઇટ્રોજન બેઇઝ અને શર્કરાના 1C વચ્ચે

(b) આધાર (બેકબોન)થી પ્રક્ષેપિત થયેલ - નાઇટ્રોજન બેઇઝ

(c) કુંતલ નો ગર્ત - 34 A°

(d) ફોસ્ફોડાયેસ્ટરબંધ - ફોસ્ફેટ અને શર્કરાના 5' C ના -OH સાથે


(19) નીચેનામાંથી કયો જૈવિક તંત્રમાં જોવા મળતો સર્વાધિક રસપ્રદ અણું છે ?


(a) DNA

(b) RNA

(c) જનીન

(d) ઉત્સેચક


(20) વિધાન A : RNA માં રહેલ ન્યુક્લિઓટાઇડને અવશેષિત ન્યુક્લિઓટાઇડ કહે છે.

કારણ R : રિબોઝના 2' સ્થાન પર એક વધારાનું -OH જૂથ આવેલ છે.


(a) A અને R બંને સાચા છે અને R અને A ની સાચી સમજૂતી છે.

(b) A અને R બંને સાચા છે, અને R એ A ની સાચા સમજૂતી નથી.

(c) A ખોટું પણ R સાચું છે.

(d) A અને R બંને ખોટા


(21) “જીવના એકમો જેને સ્પોર્સ કહે છે. જે પૃથ્વી સહિતના વિવિધ ગ્રહોમાં સ્થળાંતરિત થયા.” આવું કયા દેશના વિચારકો માને છે?


(a) રશિયા

(b) ઇંગ્લેન્ડ

(c) ગ્રીસ

(d) a અને b બંને


(22) જીવ એ સડતી અને કોહવાતી વસ્તુઓ જેવી કે ઘાસ અને કાદવમાંથી ઉત્પન્ન થયા છે. આ કયો વાદ છે ?


(a) બીગબેંગ વાદ

(b) સ્વયંસ્ફુરીત જનનવાદ

(c) રસાયણ જનનવાદ

(d) એક પણ નહીં


(23) મૅલેરીયા માટે જવાબદાર પ્રજીવ વિશે ખોટું વિધાન જણાવો.


(a) માદા એનોફિલિસ વાહક દ્વારા વહન પામે

(b) દ્વિતીય યજમાનમાં અલિંગી પ્રજનન

(c) માદા એનોફિલીસમાં લિંગી પ્રજનન

(d) માનવમાં લિંગી પ્રજનન


(24) ટાઇફોઇડની સમસ્યા દરમિયાન સતત વધુ તાવ જે લગભગ........ K નો હોય છે.


(a) 39 થી 40

(b) 390 થી 400

(c) 312 થી 313

(d) 312 થી 342


(25) અહીં LAB


(a) લેકટોએસિડિક બેકટેરીયા

(b) લેક્ટિક એસિડ બેકટેરીયા

(c) લેકટો એસિડિક બેસિલસ

(d) લેક્ટિક એસિડો બેસિલસ


(26) LAB દ્વારા પરિવર્તિત દૂધમાં વિટામિન જોવા મળે છે.


(a) B 12

(b) BZ

(c) B 2

(d) એકપણ નહીં


(27) બ્રેડ બનાવવા માટે વપરાતા ખીરામા પણ નો ઉપયોગ કરીને આથો લાવવામાં આવે છે.


(a) બ્રેવર્સ યિસ્ટ

(b) CO2

(c) બેકર્સ યીસ્ટ

(D)  આપેલ તમામ


(28) DNA ના રસાયણમાં પરિવર્તન પ્રેરવું એ બાયોટેકનોલોજીની કઈ તફનિકમાં સમાવિષ્ટ છે ?


(a) જેવપ્રક્રિયા ઇજનેરી વિદ્યા

(c) રસાયણ ઈજનેરી વિદ્યા

(b) જનીન ઇજનેરી વિદ્યા

(d) a અને c બંને 


(29) જૈવપ્રક્રિયા ઈજનેરી વિદ્યા માટે ખોટું વિધાન પસંદ કરો.


(a) તેમાં બધા જ હાજર સૂક્ષ્મજીવોની જાળવણી કરવામાં આવે છે.

(b) તેમાં વધુ માત્રામાં બાયોટેકનોલોજીકલ નીપજા પ્રાપ્ત કરવાનો ઉદ્દેશ છે.

(c) તેમાં સૂક્ષ્મજીવ રહિત જાળવણી કરવામાં આવે છે.

(d) બધા જ વિધાનો સાચાં છે.


(30) પરંપરાગત સંકરણની પધ્ધતિઓ દ્વારા કેટલીક વખત ઇચ્છનિય જનીનોની સાથે અનિચ્છનીય જનીનો સમાવેશ તથા ગુણન થઇ જાય છે આ માટે શું સાચું છે ?


(a) તે એવા પ્રકારના પ્રજનનને કારણે છે કે જેમાં અનુવંશિક માહિતી સંપૂર્ણ પરિરક્ષીત રહે છે.

(b) તે એવા પ્રકારના પ્રજનનને કારણે છે કે જેમાં ભિન્નતા ઉદ્ભવે છે.

(c) તે r-DNA ટેકનોલોજીન

(d) આપેલમાંથી એક પણ નહિ


(31) સૌપ્રથમ કૃત્રિમ r-DNA કયા બેકટેરિયાના પ્લાઝમીડમાં એન્ટિબાયોટિક પ્રતિરોધી જનીનને જોડીને કરવામાં આવેલું છે ?


(a) એગ્રોબેકટેરિયમ ટ્યુમીફેસિયન્સ 

(b) સાલમોનેલા ટાપફિમુરિયમ

(c) ટેટ્રો

(d) ઈ. કોલાઈ 


(32) પ્લામિડ માટે ખોટુ વિધાન પસંદ કરો.


(a) તે વલયાકાર DNA છે.

(b) તે રંગસૂત્રોનો જ ભાગ છે 

(C) તે સ્વતંત્ર રીતે સ્વયંજનન પામી શકે છે.

(D) ઉપરોક્ત બધા જ વિધાનો સાચા છે


(33) બાસમતી ચોખા શાના માટે પ્રચલિત છે ?


(a) સ્વાદ અને પોષકતત્ત્વો

(c) સુગંધ અને પોષકતત્ત્વો

(b) સ્વાદ અને સુગંધ

(d) કીટપ્રતિરોધકતા અને પોષકતત્ત્વો


(34) નીચેનામાંથી કઈ પારજનીનિક વનસ્પતિ નથી ?


(a) ટામેટાં

(b) સોયાબીન

(c) મકાઇ નષ્ટ ભૂમિની

(d) કાકડી


(35) GM વનસ્પતિ દ્વારા ખનીજોના ઉપયોગની કાર્યક્ષમતા . તે ઝડપથી નષ્ટ પામતી ભૂમિને ફળદ્રુપતાને. છે.


(a) A- વધારવી, B-અટકાવે

(b) A - ઘટાડવી, B—અટકાવી

(c) A - વધારવી, B-વધારે

(d) A – ઘટાડવી, B-વધારે


(36) Bt વિષકારી પ્રોટીન pH ને કારણે સક્રિય થાય છે અને આંતરડામાં કોષો સાથે જોડાઈ તેમાં કાણા ઉત્પન્ન કરે છે A અને B અનુક્રમે શું હશે ? .ની સપાટી પર અધિચ્છદીય


(a) અમ્લીય , મધ્યાંત્ર

(b) આલ્કલીય મદ્યાંત્ર

(C) અમ્લીય, અદ્યાંત્ર

(d) આલ્કલીય, મધ્યાંત્ર


(37) તે ભૌગોલિક અલગીકરણનું અગત્યનું પરિણામ છે.


(a) અલગીકરણ પામેલ પ્રાણી સમૂહ

(b) જાતિ નિર્માણને અવરોધે છે.

(c) પ્રાજનનિક અલગીકરણ થવાથી જાતિનિર્માણ થાય છે.

(d) નવી જાતિઓનું યાદચ્છિક/અનિયમિત થાય છે.


(38) વય-રચનાનું ભૌમિતિક નિરૂપણ એ તેની લાક્ષણિકતા છે.


(a) જૈવિક સમાજ

(b) વસ્તી

(c) દશ્ય ભૂમિ

(d) નિવસનતંત્ર


(39) ચોમાસામાં કીટકોની વસતિ એકદમ વધી જાય છે, ત્યાર બાદ એકદમ અદશ્ય થઈ પછી શું સૂચવે છે ?


(a) ચોમાસા પછી તેને ખોરાક મળતો નથી.

(b) J આકારનો વૃદ્ધિદર

(c) S આકારનો વૃદ્ધિદર

(d) કીટકોને ખાનાર વધી જાય છે.


(40) પરિસ્થિતિકીય પિરામિડની રચનામાં નીચેનામાંથી કોનો ઉપયોગ થતો નથી ?


(a) ઊર્જાપ્રવાહનો દર

(b) તાજુ વજન(ફ્રેશ વેઇટ)

(c) શુષ્ક વજન

(d) વ્યક્તિગત સંખ્યા


(41) નીચેનામાંથી કયા જંગલોનો પ્રકાર ઊંચી વાર્ષિક વાસ્તવિક પ્રાથમિક ઉત્પાદકતા ધરાવે છે ?


(a) સમશીતોષ્ણ જંગલોમાં

(b) ઉષ્ણકટિબંધીય વર્ષા જંગલો

(c) ઉષ્ણકટિબંધીય પાનખર જંગલો

(d) સમશીતોષ્ણ સદાહરિત જંગલો


(42) આહાર શૃંખલાને ધ્યાનમાં લઇ સાચાં વાક્યોને પસંદ કરો :


(1) કોઇ એક વિસ્તારમાં 80% વાયુને દૂર કરતાં વનસ્પતિની વૃધ્ધિમાં વધારો થયો.


(2) માંસાહારીઓને દૂર કરતાં હરણોની સંખ્યા વધી.


(3) ઊર્જાના વ્યયને લીધે આહારશૃંખલાની લંબાઇ ૩ થી ૪ પોષક સ્તર સુધી હોય છે.


(4) આહારશૃંખલાની લંબાઇ ૨ થી ૮ પોષક સ્તર સુધી હોય છે.


a) 1 અને 4

(b) 1 અને 2

(c) 2 અને 4

(d) 3અને 4


(43) નીચેનામાંથી કઈ પ્રાણી અને વનસ્પતિની જોડ ભારતમાં નાશઃપ્રાય સજીવો તરીકે રજૂ કરે છે ?


(a) બેન્ટીનકીઆ નીકોબેરીકા અને રેડ પાંડા

(b) સિન્કોના (તજ) અને ચિતો

(c) વડ અને બ્લેકબક(કાળીયાર)

(d) આમલી અને રહેસસ વાંદરો


(44) નીચેનામાંથી કઈ જોડ નાશઃપ્રાય પ્રાણી અને નૅશનલ પાર્કની સાચી છે ?


(a) જંગલી ગધેડો - દૂધવા નૅશનલ પાર્ક

(b) ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ - કેવલાદેવ

(c) સિંહ - કોર્બેટ નૅશનલ પાર્ક

(d) એકશિંગી ગેંડો - કાઝીરંગા નૅશનલ પાર્ક


(45) નીચેના પૈકી કયું ભારતમાં Hot spot તરીકે જાણીતું છે ?


(a) અરવલ્લીની ટેકરીઓ

(b) પશ્ચિમ ઘાટ

(c) ગંગાનું મેદાન

(d) પૂર્વઘાટ


(46) નીચેનામાંથી કોનો સ્વસ્થાન સંરક્ષણમાં સમાવેશ થતો નથી ? (a) રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન (b) અભ્યારણ (c) વનસ્પતિ ઉદ્યાન (d) જેવા વર્ણન વિસ્તાર (47) નીચે પૈકી સજીવોની કઈ જોડ ભારતમાં દાખલ થયેલી વિદેશી જાતિઓની છે (a) ફાઇક્સ રેલીજિઓસા, લેન્ટાના કેમેરા (b) લેન્ટાના કેમેરા, વોટર હાયેસિન્થ (c) વોટર હાયેસિન્થ, પ્રોસોપિસ સીનેરીયા (d) નાઇલ પર્ચ, ફાઈક્સ રેલીજિઓસા (48) ભારતમાં ચોખાની લગભગ......જાતો અને બાસમતી ચોખાની........જાતો ઉગાડવામાં આવે છે. (a) 2 લાખ,72 (b) 1 લાખ,27 (c) 2 લાખ,27 (d) 1લાખ,72 (49) પુનઃ સંયોજિત DNA ટેકનોલૉજી પદ્ધતિનો ક્ષેત્રમાં અત્યાધિક પ્રભાવ પડયો છે. (a) સ્વાસ્થ્ય સુરક્ષા (b) ખેતી (c) ઔદ્યોગિક (d) બાયોગેસ ઉત્પાદન (50) ગોલ્ડન રાઈસ શું છે (a) ચોખાની જાત જે સોનેરી રંગ ધરાવે છે (b) વિટામીન એ નું વધુ પ્રમાણ ધરાવતા ચોખા (c) બાસમતી ચોખાની જાત (d) એક પણ નહીંજવાબો


1.D, 2.D, 3.A, 4.C, 5.A, 6.C, 7.B, 8.B, 9.D, 10.B, 11.C, 12.C, 13.D, 14.B, 15.C, 16.D, 17.C, 18.A, 19.A, 20.B, 21.C, 22.B, 23.D, 24.C, 25.B, 26.A, 27.C, 28.B, 29.A, 30.B, 31.B, 32.B, 33.B, 34.D, 35.A, 36.D, 37.D, 38.B, 39.B, 40.B, 41.B, 42.C, 43.A, 44.D, 45.B, 46.C, 47.B, 48.C, 49.A, 50.Bદરરોજ એવા TEST અને મટેરીઅલ માટે આ સાઈટ રોજ જોતા રહો


www.indiabiologyneet.com


તમારા મનમાં કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો અહીં કોમેન્ટમાં જણાવી શકો છો હું તમને ચોક્કસથી એના વિશે આર્ટીકલ બનાવી અને જણાવીશManish Mevada

Gujarat Biology NEET PLUS

INDIA BIOLOGY NEET PLUS

Post a Comment

0 Comments

Top Post Ad

Below Post Ad